LetsGoBuyTomatoes
Customer finish by LetsGoBuyTomatoes
Photo shared on Reddit in r/CrossStitch