vnika55
Customer finish by vnika55
Photo shared on Reddit in r/CrossStitch